HR

Có, ERPNext có một Module quản lý bảng chấm công hoàn chỉnh, chi phí và thanh toán lương được tích hợp với kế toán