Kế Toán

ERPNext có tích hợp với tài khoản ngân hàng , vì vậy chúng tôi có thể kết nối ngân hàng của bạn với hệ thống ERP của bạn để nhập tất cả các giao dịch của bạn. Với ERPNext  việc điều chỉnh và kết nối tài khoản ngân hàng rất dễ dàng.

Tại thời điểm này, ERPNext không cung cấp giải pháp kế toán cho chi phí tiêu chuẩn. Trong quá trình thiết lập kế toán, bạn có thể chọn giữa nhập trước, xuất trước, hoặc tính trung bình. ERPNext quan tâm đến việc tạo ra một giải pháp chi phí tiêu chuẩn tùy chỉnh. Nếu công ty của bạn yêu cầu chi phí tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ để cho chúng tôi biết những gì bạn muốn cài đặt giải pháp như thế nào?