Máy tính (PC, Laptop), thiết bị di động và thiết bị mã vạch có thể được yêu cầu cho thiết lập ERPNext của bạn. Bất kỳ phần cứng nào thuộc sở hữu của bạn sẽ tương thích với hệ thống ERPNext. Trong quá trình triển khai, Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định xem có cần thêm phần cứng nào không và đưa ra các khuyến nghị cho trường hợp sử dụng cụ thể của công ty bạn.