Thời gian triển khai hệ thống có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không có thời gian cụ thể cho từng dự án ví dụ:

Chúng tôi sẽ cùng với bạn để thống nhất phạm vi, yêu cầu và thời hạn của dự án, do đó bạn sẽ có sự hiểu biết trước về thời gian của dự án.