ErpTechUp sẽ luôn cập nhật phần mềm ERPNext cho Doanh nghiệp của bạn khi có bất cứ 1 bản cập nhật nào mới. Các tùy chỉnh phần mềm và tích hợp phức tạp có thể yêu cầu ErpTechUp nghiên cứu và tư vấn đưa ra giải pháp.