ERPNext có tích hợp với tài khoản ngân hàng , vì vậy chúng tôi có thể kết nối ngân hàng của bạn với hệ thống ERP của bạn để nhập tất cả các giao dịch của bạn. Với ERPNext  việc điều chỉnh và kết nối tài khoản ngân hàng rất dễ dàng.