Có. Với các chiến dịch bên trong Module CRM của ERPNext, bạn có thể quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ bằng các email hoàn toàn có thể tùy chỉnh và tạo lịch trình chiến dịch để gửi cho các khách hàng tiềm năng của Công ty bạn