ERPNext được định cấu hình để sử dụng HTTPS và sử dụng các phương pháp để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.