ERP là từ viết tắt của cụm từ “Enterprise Resource Planning”. Phần mềm ERP được thiết kế để giúp các công ty quản lý hoạt động kinh doanh, cung cấp khả năng hiển thị các thông tin sẵn có, từ: tài chính, lao động, thời gian, nguyên vật liệu, tài chính hoặc các khía cạnh khác. Các tổ chức sử dụng phần mềm ERP để giảm thiểu mức độ phức tạp của các quy trình kinh doanh như nhận đơn đặt hàng, lên lịch hoạt động của nhà máy, theo dõi nguyên liệu thô và báo cáo về dự án.